Nasza oferta | Doradzctwo | Geoinformatyka | Badania naukowe | Szkolenia
 

Logowanie

Waloryzator
Waloryzacja - umiesz waloryzować? Zobacz jak robi to Waloryzator.pl.

Sprawdź ile zapłacisz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kalkulator
Kupujesz nieruchomości? Nie wiesz ile zapłacić przy zakupie? Policz koszty zakupu nieruchomości.

Waloryzator | waloryzacja zobowiązań - gospodarka nieruchomościami (kwoty i płatności)

1. Waloryzacja zobowiązań - definicja

Waloryzacja zobowiązań (kwot i płatności) w gospodarce nieruchomościami to ustalenie wysokości istniejących zobowiązań pieniężnych przy zmianie systemu pieniężnego.

(por. Wikipedia 2007)

  1. W procesie waloryzacji zakłada się, że świadczenia pieniężne mają na celu dostarczenie wierzycielowi takiej samej wartości ekonomicznej, jaką miała wierzytelność w chwili jej powstania. Zatem jeżeli nastąpi zmiana siły nabywczej pieniądza wierzyciel otrzyma odpowiednio wyższą lub niższą sumę pieniężną.
  2. Waloryzacja odnosi się wyłącznie do zobowiązań pieniężnych, w których mija pewien okres między powstaniem a wygaśnięciem wierzytelności.
  3. Zgodnie z art. 3581§1 KC spełnienie świadczenia z zobowiązania pieniężnego następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Kodeks cywilny zezwala w zasadzie na waloryzacje wszystkich świadczeń pieniężnych. Mogą być one waloryzowane na podstawie: umowy albo orzeczenia sądowego (Wikipedia 2007).

2. Proces waloryzacji w gospodarce nieruchomościami

  1. Procesy waloryzacji realizowane są w polskiej gospodarce nieruchomościami w wielu różnych procedurach i procesach.
  2. Zgodnie z art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Do dnia dzisiejszego wskaźników takich nie opublikowano daltego też zastosowanie ma art. 227 cytowanej ustawy zgodnie, z którym do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  3. GUS publikuje: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźniki publikowane są: miesięczne - od 1989 roku; kwartalne - od 1995 roku; półroczne - od 1989 roku; d) roczne - od 1950 roku.
  4. Waloryzacji dokonuje się najczęściej wykorzystując zasadę, iż wysokość ustalonego zobowiązania pieniężnego podlega waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zobowiązanie powstało, do pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty.

3. Waloryzacja zobowiązań w gospodarce nieruchomościami wykorzystywana jest najczęściej w przypadku:

  1. opłat, np. adiacenckich, planistycznych;
  2. bonifikat, np. udzielonych nabywcy lokalu mieszkalnego;
  3. odszkodowań, np. przy wywłaszczeniu lub zwrotach wywłaszczonych nieruchomości;
  4. wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie;
  5. innych zobowiązań pieniężnych.

4. Program "Waloryzator" - waloryzacja zobowiązań (kwot i płatności) w gospodarce nieruchomościami

  1. Program "Waloryzator" został przygotowany w celu ułatwienia i uproszczenia obliczeń związanych z waloryzacją zobowiązań pieniężnych występujących w polskiej gospodarce nieruchomościami. Program "Waloryzator" bazuje na publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  2. Proces waloryzacji realizowany jest w oparciu o zasadę zgodnie, z którą wysokość ustalonego zobowiązania pieniężnego podlega waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zobowiązanie powstało, do pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty.
  3. Waloryzacja zobowiązań, które powstały po dniu 01 stycznia 1995 roku realizowana jest z dokładnością do 1 miesiąca. Program wykorzystuje miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  4. Program nie dzieli miesiąca i odpowiadającego mu wskaźnika na dni.

Przekierowanie na stronę serwisu waloryzatora online:

WALORYZATOR.PL


-------------- 

Waloryzacja [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia. www.wikipedia.org

 
 
preload preload preload preload preload